ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ

  • ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ  NVSP ਪੋਰਟਲ ਤੇ ‘ਫਾਰਮ ਨੰ. 6’ ਭਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Electoral Literacy Club  ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ BLO ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
  • 1. ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ) 98143-65211
  • 2. ਪ੍ਰੋ. ਨਜਮਾ ਪ੍ਰਵੀਨ (ਮੈਂਬਰ) 78147-66399
  • 3. ਸ਼੍ਰੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ) 95017-08383
This document was last modified on: 04-07-2020